+48 75 77 86 452 biuro@szlifglass.pl

Dofinansowanie z UE

SZLIF GLASS
Urszula Szurek i Piotr Szurek Spółka Jawna,
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój oferty technologicznej w obszarze obróbki szkła i produkcji kloszy oświetleniowych”.

Celem głównym projektu jest rozwój oferty technologicznej przedsiębiorstwa SZLIF GLASS Urszula Szurek i Piotr Szurek Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w obszarze obróbki szkła. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej pozwalającej na unowocześnienie procesu produkcji kloszy oświetleniowych.

Efekty projektu obejmują:

  • wdrożenie 1 innowacji produktowej;
  • wdrożenie 1 innowacji procesowej;
  • utworzenie 2 nowych i trwałych miejsc pracy;
  • wzrost i dywersyfikację przychodów z działalności przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.02.2019 r. do 29.10.2020 r.

Wartośc projektu:
1 665 666,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
400 000,00 zł

Umowa o dofinansowanie nr: RPDS.01.05.01-02-0125/18-00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny,
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:

  • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług;
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług;

Poprzednie projekty

Tytuł projektu:
Wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej oraz nowoczesnych
metod zarządzania pozwalających
na rozwój eksportowy przedsiębiorstwa Szlif Glas Sp.J.

Nazwa beneficjenta:
SZLIF GLAS URSZULA SZUREK I PIOTR SZUREK SPÓŁKA JAWNA

Województwo:
dolnośląskie

Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Działanie:
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Podziałanie:
1.4.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalny

Dziedzina:
Rozwój firm

Wartośc projektu:
189 066.65 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
148 228.36 zł

Opis projektu:
Przedmiotem Projektu jest wdrożenie Długoterminowej Strategii Biznesowej dla przedsiębiorstwa Szlif Glas S.J.. Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do internacjonalizacji przedsiębiorstwa, i tym samym osiągnięciu celu Wnioskodawcy. Dokument ten ma charakter strategiczny, w którym to poddano analizie oraz zdiagnozowano potencjalne szanse i zagrożenia działalności eksportowej, które chce rozszerzyć Spółka. Działania wytypowane w Strategii, których realizacja stanowi przedmiot wniosku, zostały wyselekcjonowane i wybrane na podstawie analiz porównawczych (m.in. rynków zagranicznych), uwarunkowań społecznych i gospodarczych tychże rynków oraz na podstawie kulturowych i prawnych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje wdrożenie strategii biznesowej, w której to zostały zawarte działania i kierunki ekspansji Szlif Glas Sp.J na rynek europejski, ze szczególnym ujęciem rynku niemieckiego oraz innych rynków niemieckojęzycznych (Austria, Szwajcaria, Liechtenstein) i angielskojęzycznego np. Wielka Brytania. Wytypowane działania przyczyniające się do osiągnięcia celów firmy (m.in. internacjonalizacja, wzrost konkurencyjności) to m.in.:

  • udział w zagranicznym wydarzeniu targowo – wystawienniczym w charakterze wystawcy: Light and Building we Frankfurcie nad Menem w 2018 roku. Wydarzenie to w sposób bezpośredni przyczyni się do zaprezentowania swojej oferty na arenie międzynarodowej, będzie stanowić szansę nawiązania nowych kontaktów handlowych,
  • projektowanie strony internetowej,
  • wdrożenie strategii CSR.